parayla-tez-yazdırma-ücretli-tez-yazdırma

Tez Yazdırma | Parayla tez yazdırma | Ücretli tez yazım hizmetleri

Tez Yazdırma

 

Ücretli Tez Yazdırma

Ücretli Tez Yazdırma Lisans eğitiminde kimi üniversitelerde talep edilen bitirme tezleri, yüksek lisans ve doktora eğitimde istenen tezlerin yazımı yoğun bir dikkat, özverili bir çalışma, anlaşılır ve akıcı bir yazım dili, araştırma yöntemlerine hakimiyet ve zaman ayrılmasını gerektirmektedir. Tez yazım sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi ve başarılı çalışmaların ortaya konabilmesi için kişiler, tez konularını ilgi alanlarına göre belirlemeli, konunun ihtiyaç duyacağı zamanı doğru tespit etmeli, kaynakların erişilebilirlik durumunu göz önünde bulundurmalı ve ön planlama yapmalıdır. Bir tezin yetkin bir şekilde ortaya konabilmesi adına tez danışman hocasıyla sağlıklı iletişim kurulması, onun tavsiye ve uyarılarına dikkat edilmesi de önemlidir.

Ücretli Tez DanışmanlığıÜcretli Tez Danışmanlığı

Yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik olarak bir kariyer inşa etmek isteyen kişilerin, kariyerlerinin her döneminde karşılarına çıkabilmekte, onların adeta kimliği olmaktadır. Bu yüzden, kariyerinin ilerleyen süreçlerinde sorun yaşamak istemeyen kişiler, yüksek lisans ve doktora tezlerine yoğun bir alaka ve dikkat göstermelidir. Bu açıdan, tezi iyi planlamak, bilinçli ya da bilinçsiz intihal yapmaktan kaçınmak, mevcut bilgi ve yorumları tekrar etmemek, özgün fikirler ortaya atıp, literatüre katkı sunmaya çalışmak oldukça elzemdir. Bütün bu adımları atabilmek için kişi bazı bilgilere sahip olmalı, gereken kapasite ve yeteneği barındırmalıdır. Tez yazım aşamasındaki insanların tez yazan yerlerden hizmet almayı tercih etmelerinin sebeplerinden biri, bu tarz bilgi ve yetilere sahip olmadıklarına inanmalarıdır. Tez yazan yerlere başvuruların sebeplerinden bir diğeri ise, üniversitelerde makale ve tez yazım süreçlerine dair gerekli derslerin olmayışı, öğrencilerin bu konuda yeterince eğitilememeleridir. Ayrıca zaman kısıtlaması, sağlık problemleri gibi unsurlar da kişilerin tezlerini, tez yazan yerlere devretmelerin de etkili olabilmektedir.

Bitirme, yüksek lisans ve doktora tezlerini yazan yerler, konunun belirlenmesinden, tezin, akademik jüriye sunulmasına kadar geçen süreci kapsayan, yetkin ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Tez yazan yerlerde, araştırma yapma konusunda yetenekli ve tecrübeli, yabancı dil bilen, tez yazım diline ve kurallarına hâkim, Türkçeyi düzgün kullanabilen, genel kültürü yüksek kişiler istihdam edilmektedir. Günümüzde, ücret karşılığında tez yazan yerleri internet üzerinden bulmak ve iletişime geçmek oldukça kolaydır. Tez yazan yerlerin bir tez için talep ettiği ücret kimileri için yüksek gibi görünse de son yıllarda, bu firmalara başvuranların sayısı giderek artmaktadır.

TEZ DANIŞMANLIĞI

Bilimsel proje yazma ve planlama, tez danışmanlığı, tez düzenleme, yerli ve yabancı literatür tarama, zaman kısıtlamasından erken teslim, teslimin ardından düzenleme, tez konusu tespiti, intihal testi, intihal oranını düşürme gibi de hizmetler sağlayan tez yazan yerler, ayrıca lisans ödevlerinde de öğrencilere yardımcı olabilmektedir. Tez yazan yerler, gerekli akademik bilgilere ulaşamamış, bunları geliştirmek ve uygulamak için vakti olmayan yahut tüm yetilere sahip olsa da dönemlik koşulları el veren kişilere büyük rahatlık sağlamakta, onların emeklerinin boşa gitmesini, sene kaybetmelerini engellemektedir. Son dönemlerde ücret karşılığı tez yazan yerler, kamuoyu tartışmalarının konusu haline gelmişse de, bu durum, akademinin yetersizliği, sosyoekonomik farklılıklar, ani gelişen psikolojik ve sosyolojik durumlar, kişisel kapasiteler gibi pek çok boyuttan değerlendirilmelidir.

parayla-tez-yazdirma-ucretli-tez-danismaligi-yukseklisans-tezi-on-lisans-tez-yazan-yerler-tez-danismanligi-istanbul-tez-yazan-yerler-ucretli-tez-danismanligi

Ücretli Tez Danışmanlığı | Parayla Tez Yazdırma | Tez Yazdırma

Tez, lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin, alanlarında yeterliliklerini ispat etmek, akademik yöntem ve lisana hâkim olmak, seçtikleri konu ile öne sürdükleri hipotezin bilimsel olarak nasıl ele alınacağını kavramak ve konuya dair teorik bilgileri öğrenip, üretmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalardır. Bitirme, yüksek lisans ve doktora aşamalarında yazılan tezler, belli bir forma sahiptir. Söz konusu form, belirli bir standardı takip etse, bazı üniversitelerin, özerk olarak belirlediği tez yazım formatı bulunabilmektedir. Tezler, kullanılacak bilimsel araştırma yönteminin tespit edilmesi, gerekli verilerin temin edilmesi ve derinlemesine bir literatür taramasının ardından, öngörülen kurallar çerçevesinde kaleme alınmaktadır. Ortaya konan tez metinleri, akademik bir jüri tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu metinler jüri tarafından ya reddedilmekte ya kabul edilmekte ya da düzeltme yapılması adına uyarılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri kişilerin akademik bir kariyer inşa etmelerindeki ilk adıma tekabül etmektedir. Bununla birlikte, kişilerin, akademi dışında kuracakları kariyerlerinde de avantaj sağlamaktadır.

Tez Danışmanlığında Yazım

Tez yazım aşamasındaki kişilerin çalışma zorunluluğunun bulunması, zaman kısıtlamalarının olması, bireysel sorunlar yaşamaları, onların, tez merkezlerine başvurarak, ücret karşılığı tez yazdırmasına neden olmaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik darboğaz çalışmak zorunda olan öğrenci sayısının çoğalmasına, dolayısıyla tez merkezlerinden hizmet almak isteyenlerin artmasına yol açmıştır. Ayrıca lisans ve lisans üstü eğitimleri esnasında, makale ve tez yazım usulleri ile aşamalarının yeterince anlatılmadığı, gerekli dersleri alamamış kişilerde, tez yazım aşamalarında tez merkezlerindeki profesyonel kadroları tercih edebilmektedir.

Tez Danışmanlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez merkezleri, alanında uzman, ele aldığı konulara hâkim, akademik yeterliliği ve araştırma kapasitesi yüksek ve güvenilir kadrolarıyla kişilere hizmet sunmaktadır. Tez merkezleri, bitirme, yüksek lisans ve doktora tezi yazma hizmeti verdikleri gibi, akademik danışmanlık ve proje hazırlama ile yazma hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca kimi tez merkezleri, çeviri işlemleri de gerçekleştirerek, yazılan makale ile tezlerin uluslararası görünürlük kazanmasında etkin olabilmektedir.

Ülkemizde tez yazma, proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti sunan tez merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Tez merkezlerinde, kişilerin çalışmak istediği konular, araştırma yeteneği ve merakı yüksek kişiler tarafından literatür taramasından geçirilmektedir. Bu noktada yerli olduğu kadar yabancı kaynaklara da başvurulması, tezin niteliği ve kabul edilebilirliği açısından önemli olmaktadır. Bu sebeple buralarda, yabancı dil bilen kadrolar istihdam edilmektedir. Literatür taramasının tamamlanmasının ardından, tez akademik kural ve usullere uygun olarak yazılmaktadır. Metnin ve sayfanın düzenlenmesinin ardından, tez merkezleri, kişinin talep ettikleri süre zarfında, tezi teslim etmektedir. Tez merkezlerinde, kişilere, tezde intihal yapılmadığı ve intihale mahal verilmeyeceği garanti edilmektedir.

parayla-tez-yazdırma-ücretli-tez-danışmalığı-yükseklisans-tezi-ön-lisans-tez yazan yerler-tez danışmanlığı

Parayla Tez Yazdırma

Tez

Tez, lisans eğitiminin sonlanmasında bitirme tezi, lisansüstü eğitimde ise yüksek lisans ve doktora tezi şeklinde karşımıza çıkan, bir hipotezi, bilimsel metodoloji kullanarak ele almakla tanımlanan metinlere verilen isimdir. Tez yazımı öğrencilerin, bilimsel yeterliliklerinin ölçülmesine yaramakta, onların akademik metot ve dili öğrenmesini sağlamakta, entelektüel gelişimlerine katkı sunmakta ve literatürün zenginleşip, çeşitlenmesine neden olmaktadır.

ÖNSÖZ

Tez; önsöz, içindekiler, kısaltmalar, özet, tezin bölümleri, sonuç, kaynakça ve ekler gibi zorunlu bir plan çerçevesinde inşa edilir. Tez yazımı ancak, ilgili alanla alakalı derinlemesine bir literatür taramasının ardından mümkün olabilmektedir. Tez öğrencinin ilgili olduğu alanda olmalı ve zaman kısıtlamasına uygun olarak seçilmelidir. Öğrenci tez konusunu belirlerken, kaynakların erişilebilirliğine de dikkat etmelidir. Öğrenci, tez konusuna uygun olarak bir araştırma yöntemi belirlemeli, bu yöntemin teorik ve pratik kısımları ile örneklerini derinlemesine araştırmalıdır. Ayrıca bütün akademik metinlerde olduğu gibi özgünlük bir tezde aranacak birinci niteliktir. Bu bağlamda özgünlük, tezde literatürde var olan bilgi ve görüşlerin tekrar edilmemesi, alan yazına yeni bir perspektif katması anlamına gelmektedir.

Tez yazımı, tıpkı akademik makale üretiminde olduğu gibi kimi kurallara ve formlara sahiptir. Bu form ve kurallar, lisans ve lisans üstü eğitim sürecin bilimsel araştırma yöntemleri kapsamında öğrenciye anlatılabilmektedir. Fakat, söz konusu kural ve formların, lisans ve lisans üstü eğitimde öğrencilere yeteri kadar aktarılamaması ve öğrencilerin bu konuda yetkinleşememeleri onların, parayla tez yazdırmaya başvurmasına neden olabilmektedir. Eğitim süreci devam ederken çalışmak zorunda olan kişilerde parayla tez yazdırmaktadır. Bunlara ek olarak, tez yazım aşamasında hastalık, ailevi sorunlar benzeri kişisel problemlerden dolayı tez yazımına zaman ayıramayan kişiler de parayla tez yazdırma yoluna başvurabilmektedir. Bu tarz sebeplerden ötürü parayla tez yazdırmayı tercih edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı bilinmektedir.

Parayla tez yazdırma

Parayla tez yazdırma, kişilerin bitirme, yüksek lisans ya da doktora tezlerini, belirli bir ücret karşılığında, konunun profesyonellerine yazdırması şeklinde açıklanabilmektedir. Parayla tez yazdırma hizmetinden faydalanan kişilerin seçtiği konu, profesyoneller tarafından literatürde taranır, tez yazımı gerçekleştirilir, metnin düzenlemeleri yapılır ve sayfa düzenlemesinin de gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciye teslim edilir.

Parayla tez yazdırma, yaygınlaşmasının ardından gerek akademik gerekse hukuk çevrelerinde tartışılır hale gelmiştir. Akademik dürüstlük ve meslek etiği noktalarından ilerleyen söz konusu tartışmalar parayla tez yazdırmanın, suç unsuru olduğuna değinmektedir. Fakat, ekonomik gereklilikler, ani gelişen bireysel problemler, zaman kısıtlaması gibi durumlar akademik kariyerine devam etmek isteyen kişileri engelleyebilmektedir. Bu bağlamda, parayla tez yazdırma söz konusu kişilerin hayallerinden vazgeçmemelerine ve akademik kariyerlerine devam edebilmelerine olanak tanımaktadır. Bahsi geçen kişiler, tez aşamasını atlatmanın ardından yaratıcı ve özgün akademik üretimlerine devam edebilmektedir. Bu açıdan parayla tez yazdırmanın, çok boyutlu ve hassasiyetleri dikkate alarak tartışılması gerekmektedir.